Sobota, 24 lipca 2021r. · Imieniny: Kingi, Krystyny
swiat ogrodzen
gold drop do 25 lipca

Gmina Kamienica. Wójt Władysław Sadowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy

Net-Factory - 18.05.2020
20 lipca, 22:47    autor: mantosz   wyświetlenia: 4852

Wójt Władysław Sadowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy” do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica lub przesłać listownie na adres urzędu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez komisję powołaną przez wójta. Najpierw nastąpi sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, a następnie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Kandydat, wyłoniony w konkursie, zostanie zatrudniony na okres 3 lat w pełnym wymiarze czasu pracy. Przewidywany termin zatrudnienia to 1 września 2021 r.

Wymagania obowiązkowe: obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe; co najmniej 3 - letni staż w pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej; przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych; znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych; stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289).

Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu; kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista; predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną; predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem; doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi; doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu; znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej; znajomość języków obcych; prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. Hilary Majewski

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab